شرایط نگهداری مواد شیمیایی در انبار

مواد شیمیایی می توانند خطرات مختلفی برای انسان و محیط زیست داشته باشند. به همین دلیل است که باید به نگهداری و انبار کردن آنها توجه ویژه ای شود.  هرکدام از مواد شیمیایی دارای ویژگی ها و خطرات مختلفی هستند که با مطالعه صفحات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS) میتوان این اطلاعات را بدست آورد. سایت شیمی مارکت سپاهان فایل MSDS مواد شیمیایی ای که به فروش میرساند را در صفحه فروش محصول در اختیار خریداران قرار میدهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برگه ایمنی مواد شیمیایی، میتوانید مقاله “MSDS چیست؟” را مطالعه فرمایید.

اصلی ترین اصل در نگه داری مواد شیمیایی، توجه به این نکته است که مواد شیمیایی که بایکدیگر سازگار نیستند، نباید از لحاظ فیزیکی نزدیک به یکدیگر نگه داری شوند. در ادامه به مراحل انبار کردن مواد شیمیایی اشاره خواهیم کرد.

شرایط نگهداری مواد شیمیایی در انبار

انبار کردن مرحله به مرحله مواد شیمیایی

 1. گروه های مواد شیمیایی که با یکدیگر سازگار نیستند را شناسایی کنید.
 2. مشخص کنید هرکدام از مواد شیمیایی موجود در کدام دسته هستند و آنها را در کنار یکدیگر قرار دهید.
 3. حال با توجه به فضای موجود و توصیه های گفته شده، سعی کنید هر دسته از مواد شیمیایی که با یکدیگر سازگار نیستند را به دور از یکدیگر نگهداری کنید.

در جدول زیر، گروه های اصلی مواد شیمیای و وضعیت سازگاری آن با دیگر گروه ها آورده شده است. ستون سمت راست، گروه ماده و ستون سمت چپ، شماره گروه هایی است که این گروه با آنها ناسازگار است:

RGNReactivity GroupIncompatible With RGN:
۱Acids, Mineral, Non-Oxidizing۴-۱۵,۱۷-۲۶,۲۸,۳۰-۳۴,۱۰۱-۱۰۷
۲Acids, Mineral, Oxidizing۳-۳۴,۱۰۱-۱۰۳,۱۰۵-۱۰۷
۳Acids, Organic۲,۴,۵,۷,۸,۱۰-۱۲,۱۵,۱۸,۲۱,۲۲,۲۴,۲۶۵,۳۳,۳۴, ۱۰۲-۱۰۵,۱۰۷
۴Alcohols and Glycols۱-۳,۸,۱۸,۲۱,۲۵,۳۰,۳۴,۱۰۴,۱۰۵,۱۰۷
۵Aldehydes۱-۳,۷,۸,۱۰,۱۲,۲۱,۲۵,۲۷,۲۸,۳۰,۳۳,۳۴,۱۰۴,۱۰۵, ۱۰۷
۶Amides۱,۲,۲۱,۲۴,۱۰۴,۱۰۵,۱۰۷
۷Amines, Aliphatic and Aromatic۱-۳,۵,۱۲,۱۷,۱۸,۲۱,۲۴,۳۰,۳۴,۱۰۴,۱۰۵, ۱۰۷
۸Azo Compounds, Diazo Compounds and Hydrazines۱-۵,۹,۱۱-۱۳,۱۷-۲۳,۲۵,۳۰-۳۴, ۱۰۲-۱۰۷
۹Carbamates۱,۲,۸,۱۰,۲۱,۲۲,۲۵,۳۰,۱۰۴, ۱۰۷
۱۰Caustics۱-۳,۵,۹,۱۳,۱۷-۱۹,۲۱,۲۲,۲۴-۲۷,۳۲,۳۴,۱۰۲,۱۰۳, ۱۰۷
۱۱Cyanides۱-۳,۵,۹,۱۳,۱۷-۱۹,۲۱,۲۲,۲۴-۲۷,۳۲,۳۴,۱۰۲,۱۰۳, ۱۰۷
۱۲Dithiocarbamates۱-۳,۸,۱۷-۱۹,۲۱,۲۵,۳۰,۳۴,۱۰۳,۱۰۴, ۱۰۷
۱۳Esters۱,۲,۸,۱۰,۲۱,۲۵,۱۰۲,۱۰۴,۱۰۵, ۱۰۷
۱۴Ethers۱,۲,۱۰۴, ۱۰۷
۱۵Fluorides, Inorganic۱-۳, ۱۰۷
۱۶Hydrocarbons, Aromatic۲,۱۰۴, ۱۰۷
۱۷Halogenated Organics۱,۲,۷,۸,۱۰,۱۱,۲۰-۲۳,۲۵,۳۰,۱۰۴,۱۰۵, ۱۰۷
۱۸Isocyanates۱-۴,۷,۸,۱۰-۱۲,۲۰-۲۲,۲۵,۳۰,۳۱,۳۳, ۱۰۴-۱۰۷
۱۹Ketones۱,۲,۸,۱۰,۱۱,۲۰,۲۱,۲۵,۳۰,۱۰۴,۱۰۵, ۱۰۷
۲۰Mercaptons and Other Organic Sulfides۱,۲,۸,۱۷-۱۹,۲۱,۲۲,۲۵,۳۰,۳۴,۱۰۴,۱۰۵, ۱۰۷
۲۱Metals, Alkali and Alkaline Earth Elemental۱-۱۳,۱۷-۲۰,۲۵-۲۷,۳۰-۳۲,۳۴,۱۰۱-۱۰۴,۱۰۶, ۱۰۷
۲۲Metals, Other Elemental and Alloys as Powders, Vapors or Sponges۱-۳,۸-۱۰,۱۷,۱۸,۲۰,۲۸,۳۰,۳۴,۱۰۲-۱۰۴,۱۰۶, ۱۰۷
۲۳Metals, Other Elemental and Alloys as Sheets, Rods, Drops, Moldings۱,۲,۸,۱۷,۱۰۲-۱۰۴, ۱۰۷
۲۴Metal and Metal Compounds, Toxic۱-۳,۶,۷,۱۰,۲۶,۳۰,۳۴,۱۰۲,۱۰۳,۱۰۶, ۱۰۷
۲۵Nitrides۱-۵,۸-۱۳,۱۷-۲۱,۲۶-۲۷,۳۰,۳۱,۳۴,۱۰۱-۱۰۴,۱۰۶, ۱۰۷
۲۶Nitrites۱-۳,۱۰,۲۱,۲۴,۲۵,۳۰,۱۰۴,۱۰۵, ۱۰۷
۲۷Nitro Compounds, Organic۲,۵,۱۰,۲۱,۲۵,۱۰۴,۱۰۵, ۱۰۷
۲۸Hydrocarcons, Aliphatic, Unsaturated۱,۲,۵,۲۲,۳۰,۱۰۴, ۱۰۷
۲۹Hydrocarbons, Aliphatic, Saturated۲,۱۰۴, ۱۰۷
۳۰Peroxides and Hydroperoxides, Organic۱,۲,۴,۵,۷-۹,۱۱,۱۲,۱۷-۲۲,۲۴-۲۶,۲۸,۳۱-۳۴,۱۰۱-۱۰۵, ۱۰۷
۳۱Phenols and Cresols۱,۲,۸,۱۸,۲۱,۲۵,۳۰,۳۴,۱۰۲-۱۰۵, ۱۰۷
۳۲Organophosphates, Phosphothioates, Phosphodithioates۱,۲,۸,۱۰,۲۱,۳۰,۳۴,۱۰۴,۱۰۵, ۱۰۷
۳۳Sulfides, Inorganic۱-۳,۵,۸,۱۸,۳۰,۳۴,۱۰۲-۱۰۴,۱۰۶, ۱۰۷
۳۴Epoxides۱-۵,۷,۸,۱۰-۱۲,۲۰-۲۲,۲۴,۲۵,۳۰-۳۳,۱۰۲,۱۰۴,۱۰۵, ۱۰۷
۱۰۱Combustible and Flammable Materials, Misc.۱,۲,۲۱,۲۵,۳۰,۱۰۲,۱۰۴,۱۰۵, ۱۰۷
۱۰۲Explosives۱-۳,۸,۱۰,۱۳,۲۱-۲۵,۳۰,۳۱,۳۳,۳۴,۱۰۱,۱۰۵-۱۰۵, ۱۰۷
۱۰۳Polymerizable Compounds۱-۳,۸,۱۰-۱۲,۲۱-۲۵,۳۰,۳۱,۳۳,۱۰۲,۱۰۴,۱۰۵, ۱۰۷
۱۰۴Oxidizing Agents, Strong۱,۳-۹,۱۱-۱۴,۱۶-۲۳,۲۵-۳۴,۱۰۱-۱۰۳,۱۰۵, ۱۰۷
۱۰۵Reducing Agents, Strong۱-۸,۱۲,۱۳,۱۷-۲۰,۲۶,۲۷,۳۰,۳۱,۳۲,۳۴,۱۰۱-۱۰۴,۱۰۶, ۱۰۷
۱۰۶Water and Mixtures Containing Water۱,۲,۸,۱۸,۲۱,۲۲,۲۴,۲۵,۳۳,۱۰۵, ۱۰۷
۱۰۷Water Reactive SubstancesALL!

 

نگهداری مواد شیمیایی در انبار

فروش مواد شیمیایی

ویژگی های انبار نگهداری مواد شیمیایی

 • بهترین گزینه برای نگهداری مواد شیمیایی، کابینت های در دار یا قفسه های دارای لبه است(که مانع از سر خوردن و افتادن ظرف ماده روی زمین بشود).
 • قفسه های مواد شیمیایی باید به محکمی به زمین و دیوار گیچ شده باشند.
 • محل نگهداری مواد شیمیایی باید دارای قفل باشد و علامت خطر مواد شیمیایی نیز در ورودی آن نصب شده باشد.
 • محل نگهداری مواد شیمیایی باید دارای سیستم تهویه مناسب باشد.

برگه های ایمنی مواد شیمیایی باید در نزدیکی کمد و در دسترس باشند.

 • لازم است محل نگهداری مواد شیمیایی دارای کپسول آتش نشانی(نوع مناسب با ماهیت ماده انبار شده) باشد. کپسول آتش نشانی پودری برای مواد شیمیایی گزینه مناسب تری است.
 • همچنین باید در آزمایشگاه دو سطل ماسه خشک نیز برای اطفا حریق موجود باشد.
 • لازم است در نزدیکی محل انبار مواد شیمیایی، دوش آب سرد برای شستشو موجود باشد.
 • محل انبار کردن مواد شیمیایی باید دارای گذرگاه شیبدار در ورودی و خروجی انبار باشد. این شیب جلوی نشست مواد شیمیایی مایع به خارج از انبار را می گیرد.
 • دفتر انباردار باید جدا از محل نگهداری مواد شیمیایی باشد.
 • در صورت وجود پنجره، باید از سایه بان استفاده شود تا جلوی ورود نور مستقیم خورشید به انبار گرفته شود.
 • دمای انبار باید مناسب با موادی باشد که در انبار نگهداری میشوند. ممکن است لازم باشد برای برخی مواد از یخچال یا فریزر استفاده شود.

در بالا به نکات کلی اشاره شد که بیشتر به ویژگی های انبار نگهداری مواد شیمیایی مربوط هستند. در ادامه به برخی روشهای کلی دسته بندی و نگهداری مواد اشاره خواهد شد.

 

دسته بندی مواد شیمیایی در انبار

بهترین دسته بندی برای انبار کردن مواد شیمیایی، در وهله اول دمای مناسب برای نگهداری مواد است. بر این اساس لازم است که مواد بر اساس دمای نگهداری آنها از یکدیگر جدا شوند تا در انبارهایی با دماها و شرایط مختلف نگهداری شوند.

دسته بندی ای که در ادامه خواهد آمد، صرفا یک دسته بندی پیشنهادی است. این دسته بندی برای دسترسی راحتتر به ماده مورد نظر طراحی شده است.

۱. مایعات و حلال ها

لازم است تا مایعات و حلال ها بدلیل ملاحظاتی که برای آنها وجود دارد، در قفسه ای جداگانه نسبت به دیگر مواد جامد یا گاز دسته بندی شوند. در دسته بندی این مواد نیز میتوان آنها را به دسته های مختلف تقسیم کرد:

 • اسیدها، بازها و مواد خورنده: توصیه میشود این مواد بدلیل خورندگی ای که دارند، در قفسه ای جداگانه نگهداری شوند. همچنین بهتر است قفسه آنها دارای در باشد که ظروف از روی آن نیافتند یا روی کسی نریزند.
 • مواد قابل اشتعال: این مواد لازم است در قفسه ای جداگانه نگهداری شوند و از حرارت، نور و ضربه حفاظت شوند.
 • سایر مایعات: سایر مایعات که در گروه های بالا نمیگنجند را نیز میتوان بر اساس ویژگی هایشان به صورت جداگانه ای دسته بندی کرد.

۲. گازها

این مواد در استوانه های خاصی نگهداری میشوند و لازم است که از دیگر مواد جدا باشند. همچنین باید در مقابل ضربه نیز از گازها محافظت صورت بگیرد.

۳. جامدات

 • آلی
 • معدنی
  • فلزی
   • دسته بندی بر اساس توع فلز: در این دسته بندی جامدات برپایه نوع ترکیب فلزی درون آنها دسته بندی می‌شوند.
   • دسته بندی بر اساس گروههای متصل(به عنوان مثال سولفات ها و نیترات ها): این دسته بندی براساس گروه های مانند نیترات و … صورت میگیرد. مانند سولفات ها: تمامی سولفات ها در کنار یکدیگر دسته بندی میشوند.
  • سایر

در هرکدام از دسته بندی های بالا میشود ریزتر شد یا دسته بندی های جدیدی معرفی کرد که بسته به مواد و میزان استفاده از هرکدام دارد.

About The Author

Views: 0

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − نه =